Rights and responsibilities

(The following is to be translated.) Poasnetin tavoitteena on tarjota hyvät tietoliikenneyhteydet asukkailleen. Yhteys on pääsääntöisesti tarkoitettu opiskelun ja tutkimuksen tueksi. Jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin on tarpeellista noudattaa seuraavia sääntöjä.

Ylläpitäjien velvollisuudet

 • Ylläpitäjät huolehtivat verkon teknisestä toimivuudesta. Nimetyt vastuuhenkilöt huolehtivat käytännössä ylläpidon toteuttamisesta.
 • Ylläpitäjät tiedottavat verkkoon tehtävistä muutoksista ja niiden vaikutuksista.
 • Ylläpitäjät antavat tarvittaessa opastusta verkon sääntöihin ja verkon käyttöön liittyvissä asioissa.

Ylläpitäjien oikeudet

 • Ylläpitäjillä on velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa rajoittaa ja säädellä verkon käyttöä.
 • Ylläpitäjillä on oikeus tutkia ja seurata verkon liikennettä yksityisyyttä loukkaamatta.
 • Ylläpitäjillä on oikeus kerätä lokitietoja sekä asunnosta lähtevästä, että asuntoon saapuvasta liikenteestä.
 • Ylläpitäjillä on oikeus katkaista yhteydet mikäli järjestelmän tilan kiireellinen selvittäminen häiriötilanteissa sitä edellyttää tai järjestelmien väärinkäyttöä epäillään.

Verkonvanhinten velvollisuudet

 • Verkonvanhimmat huolehtivat liittymän avauksesta ja sulkemisesta.
 • Verkonvanhimmat auttavat oman kohteensa asukkaita tietoverkkoon liittyvissä ongelmissa mahdollisuuksien mukaan.
 • Verkonvanhimmat antavat verkon käyttöön liittyvät perusohjeet.

Verkonvanhinten oikeudet

 • Verkonvanhimmilla on velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa rajoittaa ja säädellä verkon käyttöä kohteessaan.
 • Verkonvanhimmilla on oikeus tutkia ja seurata verkkoliikennettä kohteessaan yksityisyyttä loukkaamatta.
 • Verkonvanhimmilla on oikeus katkaista yhteydet kohteessaan, mikäli järjestelmän tilan kiireellinen selvittäminen häiriötilanteissa sitä edellyttää tai järjestelmien väärinkäyttöä epäillään.

Käyttäjien velvollisuudet

 • Käyttäjien tulee ottaa huomioon muut verkon käyttäjät.
 • Hyvien työskentelyolojen mahdollistamiseksi tulee käyttäjien tuntea vastuunsa verkon käytössä.
 • Käyttäjien tulee huolehtia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista.
 • Ylläpidon ja verkonvanhinten antamia ohjeita on noudatettava.

Käyttäjien oikeudet

 • Käyttäjällä on oikeus käyttää tietoliikenneverkkoa parhaalla katsomallaan tavalla kunhan käytössä huomioidaan käytön rajoitukset, lainsäädäntö ja muut verkon käyttäjät.
 • Käyttäjät voivat tehdä ylläpitäjille palvelujen kehittämiseen liittyviä aloitteita.
 • Käyttäjä voi tehdä kirjallisen valituksen Pirkan opiskelija-asunnot Oy:lle, jos hän on tyytymätön ylläpitohenkilöstön tai verkonvanhinten häneen kohdistamiin toimenpiteisiin.

Käytön rajoitukset

 • Lakien vastaiseksi katsottavan aineiston ja tiedon levitys on verkon kautta kielletty.
 • Verkon palveluiden edelleen tarjoaminen kolmansille osapuolille on kiellettyä. Tällaista on esimerkiksi kaupalliset sivustot tai shell-palvelut.
 • Tietoliikenneverkon toiminnan häiritseminen on kiellettyä. Kiellettyä on myös epäsuora, kuten kapasiteetin ylenpalttisesta käytöstä aiheutuva häirintä.
 • Kaikenlainen verkkoliikenteen tarkkailu on kielletty.
 • Tietoturvallisuusaukkojen etsiminen ja käyttäminen on kiellettyä.


Väärinkäytökset ja niiden seuraamukset

Tietoliikennejärjestelmien väärinkäyttö tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, joka

 • on lakien ja säädösten vastaista,
 • aiheuttaa häiriöitä tietoliikenneverkossa, tai tähän verkkoon kuuluvassa muussa järjestelmässä,
 • rikkoo Poasnetin antamia sääntöjä.

Tietoverkon väärinkäyttötapauksiin sovelletaan ensisijaisesti ylläpitäjän omia selvitys- ja rajoitustoimia. Väärinkäyttöä epäiltäessä noudatetaan seuraavaa menettelyä:

Mikäli väärinkäytös on vakava tai teko muodostaa rikoksen, asia voidaan antaa poliisin tutkittavaksi.

 • järjestelmän ylläpitäjä ottaa yhteyttä käyttäjään ja selvittää mistä toiminnassa on kyse sekä ilmoittaa oman kantansa toiminnan jatkamiseen väärinkäytöksen laadusta riippuen käyttäjälle voidaan antaa varoitus, käyttöön liittyviä rajoituksia tai käyttökielto
 • varoituksen, käyttörajoituksen, tai käyttökiellon voi antaa kuka tahansa ylläpidon henkilö. Käyttökielto tulee kyseeseen verkon sisäisissä väärinkäyttötapauksissa
 • ylläpidon henkilöillä on oikeus, jos he katsovat sen tarpeelliseksi, estää tai rajoittaa verkon käyttöä tutkinnan ajaksi

Väärinkäytöksen tehneeltä voidaan periä väärinkäytön selvitystyöstä ja rajoittamisesta aiheutuneet kustannukset.

Tietoturva ja vastuut

Käyttäjä vastaa itse tietojensa suojauksesta ja laitteidensa tietoturvasta. Toista käyttäjää koskevien tai hänelle kuuluvien tietojen etsiminen ja lukeminen on sallittu vain hänen luvallaan. Mikäli käyttäjä saa vahingossa haltuunsa muille osoitettuja tai kuuluvia tietoja, on niiden hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen kiellettyä. Tapahtumasta on ilmoitettava verkon ylläpitohenkilökunnalle ja asianomaiselle käyttäjälle.

Vaikka verkon käytettävyys ja turvallisuus pyritään pitämään mahdollisimman korkeana, ei käyttökatkoksilta ja tietojärjestelmiin kohdistuvilta väärinkäytöksiltä kuitenkaan voida kokonaan välttyä. Verkon ylläpitäjä ei takaa verkon turvallisuutta ja luottamuksellisuutta eikä tiedon eheyttä. Verkon ylläpitäjä ei vastaa käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu verkon käytöstä.